Blisko połowa ankietowanych (47%) przedstawicieli organizacji pacjentów współpracowała z przynajmniej jedną instytucją centralną działającą w obszarze ochrony zdrowia – wynika z Raportu „Barometr zaangażowania organizacji pacjentów w procesy kształtowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce w 2021 r.” Wyniki badania przeprowadzonego w ramach projektu PACJENCI.PRO zostały zaprezentowane 13 kwietnia podczas spotkania „Jak wyrównać różnice we współpracy z instytucjami ochrony zdrowia?”. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele instytucji publicznych oraz organizacji pacjentów.

Zaangażowanie pacjentów w procesy kształtowania systemu opieki zdrowotnej jest w krajach europejskich powszechnie uznanym i praktykowanym zwyczajem. Uwzględnienie opinii pacjentów, jako końcowych odbiorców usług medycznych, coraz częściej jest elementem procesu tworzenia polityk zdrowotnych, zaś same organizacje pacjentów chętnie uczestniczą w dialogu społecznym na temat systemu ochrony zdrowia. Potwierdzają to wnioski z Raportu „Barometr zaangażowania organizacji pacjentów w procesy kształtowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce w 2021 r.” zrealizowanego w ramach Akademii Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO.

Z wyników, opublikowanych w Raporcie wynika, iż blisko połowa ankietowanych przedstawicieli organizacji pacjentów współpracowała z przynajmniej jedną instytucją centralną działającą w obszarze ochrony zdrowia w 2021 r. Najwięcej było zaangażowanych we wspólne działania z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta (38%). Z Ministerstwem Zdrowia w 2021 r. współpracowało 34% organizacji pacjentów. Współdziałanie z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) zadeklarowało 23% organizacji pacjentów. Najmniej organizacji pacjentów, które wzięły udział w badaniu – w 2021 r. współpracowało z Centralą NFZ (14%).

Ponadto ponad 60% przedstawicieli organizacji pacjentów, które nie współpracowały w 2021 r. z Ministerstwem Zdrowia (MZ), Biurem Rzecznika Praw Pacjenta (RPP) lub Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) wyraziło chęć podjęcia wspólnych działań w przyszłości

Warto podkreślić, że, wprawdzie większość przedstawicieli organizacji pacjentów pozytywnie oceniała jakość współpracy z instytucjami centralnymi z obszaru ochrony zdrowia, jednak nie uznawała jej za efektywną. 79% organizacji pacjentów, które współpracowały w 2021 r. przynajmniej z jedną z instytucją centralną wskazała, że ich opinie nie są w ogóle lub nie są raczej uwzględniane przez urzędy centralne (np. MZ, NFZ, AOTMiT) w procesach służących kształtowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Omówienie wyników i wniosków Raportu „Barometr zaangażowania organizacji pacjentów w procesy kształtowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce w 2021 r.”, dr hab. n. med. i n. o zdr. Dominik OlejniczakPremiera Raportu była okazją do dyskusji nt. zmian we współpracy na linii organizacje pacjentów – agendy rządowe, którą poprowadził Jakub Gołąb, Dyrektor Departamentu Współpracy, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.
Podczas spotkania instytucje publiczne reprezentowali:
Marzanna Bieńkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, opiekun Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta,
Piotr Jóźwicki, Naczelnik w Departamencie Dialogu Społecznego, Ministerstwo Zdrowia,
Sylwia Wądrzyk, Dyrektor Departamentu Obsługi Klientów i Profilaktyki, Narodowy Fundusz Zdrowia.

Reprezentantami organizacji pacjentów, którzy wzięli udział w dyskusji byli:
Iwona Czabak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Marfan Polska,
Magdalena Kołodziej, Prezes Zarządu Fundacji MY Pacjenci, Wiceprzewodnicząca Rady Organizacji Pacjentów przy ministrze właściwym do spraw zdrowia,
Aleksandra Wilk, Dyrektor Sekcji Raka Płuca Fundacji To się Leczy,
Monika Zamarlik, Prezes Zarządu Federacji Diabetyków.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami Raportu.


Raport powstał w ramach projektu Akademii Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO, realizowanego w partnerskiej współpracy Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Projekt otrzymał patronat honorowy Rzecznika Praw Pacjenta.

Zachęcamy do śledzenia aktualności na www.pacjenci.pro, obserwowania profili PACJENCI.PRO na Facebook, LinkedIn i Twitter, a także subskrypcji naszego kanału na platformie YouTube, gdzie informujemy o organizowanych wydarzeniach i pozostałych aktywnościach.