Ministerstwo Zdrowia opublikowało zarządzenie w sprawie strategii na lata 2023-2024, dotyczące współpracy resortu z organizacjami pozarządowymi. W dokumencie wskazano cele, dla których został opracowany i przyjęty program, który ma za zadanie wzmocnić współpracę z organizacjami pacjentów. Najważniejsze z nich dotyczą:

  • zapewnienia równego dostępu do gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej;
  • zwiększenia skuteczności lub efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
  • inicjowania działań dla poprawy jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
  • identyfikacji aktualnych priorytetów zdrowotnych oraz zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych pacjentów;
  • osiąganiu satysfakcji pacjentów z otrzymanych świadczeń opieki zdrowotnej;
  • przestrzeganiu indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta;
  • inicjowaniu działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób.

Nowopowstała Strategia ma być realizowana przede wszystkim we współpracy z Radą Organizacji Pacjentów, która została powołana w 2022 r. Ponadto raz na kwartał będą odbywały się spotkania dotyczące potrzeb pacjentów, które zostaną ewaluowane w oparciu o badania opinii, debaty eksperckie. Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia zapewnia dostęp do informacji o polityce zdrowotnej, planowanych założeniach polityki zdrowotnej oraz przygotowywanych projektach w ustawodawstwie. Jednym z najważniejszym aspektów Strategii jest ,,Karta zasad dobrego zarządzania organizacji pacjentów”, która stanowi załącznik do zarządzenia.

Link do informacji źródłowej.

Źródło zdjęcia: Ministerstwo Zdrowia.